SUBMISSION GUIDELINE

หลักเกณฑ์การส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน

วารสารคณะพลศึกษา

 1. วารสารคณะพลศึกษา (Journal of Faculty of Physical Education) เป็นวารสารราย 6 เดือน กำหนดออกวารสาร เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)  เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยวารสารยินดีรับบทความวิจัยและวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. บทความเป็นบทความวิจัย ( Research Article) หรือ บทความวิชาการ ( Academic Article) ต้องเป็นงานเกี่ยวกับ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา นันทนาการ และ สาธารณสุขศาสตร์
 3. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) 3 ท่าน โดยจะได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เมื่อผ่านการประเมิน 2 ใน 3 ท่าน และผู้ส่งบทความได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด
 4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ส่งมาตีพิมพิ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน  หรือไม่อยู่ในระหว่างขบวนการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 5. การส่งต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มการเสนอบทความ  โดยส่งผ่านระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ ของ คณะพลศึกษาทาง Submit online : http://www.peswu-journal.info ในกรณีที่ส่งผ่านระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ไม่ได้ สามารถส่งทาง e-mail : peswuresearch@gmail.com
 6. ส่วนประกอบของบทความวิจัยและวิชาการประกอบด้วย
  • ชื่อบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ชื่อ-นามสกุลจริง ไม่ต้องใส่ยศ ตำแหน่งของผู้เขียน  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • E - mail
  • บทคัดย่อ(Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 400 คำ บทคัดย่อบทความวิจัยประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective)  วิธีดำเนินการวิจัย (Methods) ผลการวิจัย (Results) สรุปผลการวิจัย (Conclusions)  บทคัดย่อบทความวิชาการประกอบด้วย บทนำ (Introduction) อภิปราย (Discussion) สรุป (Conclusions)    
  • คำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • บทความวิจัยประกอบด้วย บทนำ (Introduction) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective) วิธีดำเนินการวิจัย (Methods) ผลการวิจัย (Results) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) สรุปผลการวิจัย (Conclusions) ข้อเสนอแนะ (Suggestions) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เอกสารอ้างอิง (References) โดยวิธีการดำเนินการวิจัยจะต้องประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion Criterial)  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย (Exclusion Criteria)l ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย (Research Process) คณะกรรมการจริยธรรม (Ethic Committees) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
  • บทความวิชาการประกอบด้วย บทนำ (Introduction) เนื้อหา (Contents) สรุป (Conclusions) ข้อเสนอแนะ (Suggestions) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เอกสารอ้างอิง (References)
  • ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ  ประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อ ส่วนข้อความและที่มา โดยให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด / ชื่อตารางเขียนไว้ด้านบนตาราง (ตัวอักษรในตารางขนาด 14 Pt.) / ชื่อภาพประกอบ เขียนไว้ด้านล่างรูปภาพ  โดยภาพประกอบและตารางรวมกันไม่เกิน 5 ตาราง
  • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ไม่ควรเกิน 10 แผ่น
 7. บทความพิมพ์ในกระดาษขนาด A4 (8x11.5”) หน้าเดียว  รูปแบบตัวอักษร Browallia New ชื่อเรื่องขนาด 16 Pt. ข้อความขนาด 14 Pt.  การกั้นหน้า (บน/ล่าง/ขวา 1 นิ้ว) (ซ้าย1.2 นิ้ว) ส่งไฟล์บทความ 1 ชุด
 8. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงและการอ้างอิงเป็นแบบ APA (ภาษาอังกฤษ)
  1. วารสารและนิตยสาร
   รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
   Author(s). (Year of publication). Title of article. Title of periodical or journal, Volume (issue), First–last page.
   ตัวอย่าง :
   Acton, G.J., Irvin, B.L., & Hopkins, B.A. (1991). Theory-testing research: building the science. Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61.
  2. หนังสือ
   รูปแบบ :  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
   ตัวอย่าง :
   Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Book.
   James, N.E. (1988). Two sides of paradise: The Eden meet according to Kirk and Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219- 223). Westport, CT: Greenwood.
   ตัวอย่าง : หนังสือที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อหนังสือ
   Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam- Webster.
  3. วิทยานิพนธ์
   รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์, สถาบัน. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
   ตัวอย่าง :
   Darling, C.W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Unpublished doctorial dissertation, University of Conecticut, Storrs, CT.
  4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
   รูปแบบ :  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง, วันที่ทำการสืบค้น. ชื่อฐานข้อมูล. URL
   Author(s). (date-or “n.d.”). Title of work. (Online), date retrieved. Name of Database or Internet address of the specific document. Specify URL exactly.
   ตัวอย่าง : 
   Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8,1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Website: http://www.bradley.edu/psiphi/DS9/ep/503r.html
 9. งานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการทำวิจัยในมนุษย์
 10. การตีพิมพ์ในวารคณะพลศึกษา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ผู้เขียนควรใช้เอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย
 12. กรณีที่ผู้เขียนมีความประสงค์จะขอถอนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ผ่านขบวนการ หรืออยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ ให้ผู้เขียนทำบันทึกมายังกองบรรณาธิการ

 

ดาวน์โหลด Template รูปแบบการเตรียมบทความวิจัย

ดาวน์โหลด Template รูปแบบการเตรียมบทความวิชาการ