JOURNAL
VOLUME 17 NUMBER 2

ปีที่ 17 เล่มที่ 2

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

Download Full Text
บทความวิจัย
 • EFFECTS OF EXERCISES WITH RUBBER CHAIN, THE MATRIX OF NINE SQUARES AND STRETCHING ON HEALTH
 • ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่องและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ
เจริญ กระบวนรัตน์, สาลี่ สุภาภรณ์
 • EVALUATION FOR SPORT PERSONNEL DEVELOPMENT OF SPORTS AUTHORITY OF THAILAND
 • การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
นิลมณี ศรีบุญ, ดิฏฐชัย จันทร์คุณา
 • CHANGES IN RENAL FUNCTIONS AND PLASMA ALDOSTERONE AFTER HIGH-INTENSITY AND STEADY-STATE EXERCISES
Tanormsak Senakham, Prapapimon Pariwat, Nutcharee Senakham, Sirichet Punthipayanon, Krirkwit Phongsri
 • PHYSICAL PERFORMANCE, FEELING OF FATIGUE, AND INJURY RESULTING FROM TRAINING AND COMPETITION IN CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY SOCCER PLAYERS
 • สมรรถภาพทางกาย ความรู้สึกเมื่อยล้า และการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและ แข่งขันในนักฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดิฏฐชัย จันทร์คุณา, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี
 • VALIDITY AND RELIABILITY OF VERTICAL FORCE MEASURING DEVICE FOR LEARNING AND TEACHING
 • ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องวัดแรงในแนวดิ่งสำหรับการเรียนการสอน
วัชรี ฤทธิวัชร์, วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์
 • A QUALITATIVE INQUIRY ABOUT A YOGA TRAINING PROGRAM THAT MEETS ELDERLY NEED
 • การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกโยคะตามความต้องการของผู้สูงอายุ
ประสิทธิ์ ปีปทุม, สาลี่ สุภาภรณ์, อุษากร พันธุ์วานิช
 • ATTITUDE AND FACTORS AFFECTING THE ATTITUDES OF THE AEROBIC DANCE PARTICIPATION
 • เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการเข้าร่วมเต้นแอโรบิกตามการรับรู้ ของกลุ่มตัวอย่าง
วริศรา ฟุงสูงเนินม, สาลี่ สุภาภรณ์
 • THE STUDY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESPONSES DURING PRE-COMPETITIONS IN ELITE DRAGON BOAT PADDLERS
 • การศึกษาการตอบสนองทางจิตสรีรวิทยา ก่อนการแข่งขันในนักกีฬาเรือพายมังกร
ณพล สุวรรณทัต, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์
 • THE EFFECT OF SOCIAL DANCE TRAINING ON STRENGTH BALANCE FLEXIBILITY OF THE ELDERLY.
 • ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นลีลาศที่มีต่อความแข็งแรง การทรงตัว และความอ่อนตัวของผู้สูงอายุ
ศิริวรรณ สุขดี, ธัชพล สุขดี
 • A STUDY OF EXERCISE AND SPORT INFORMATION PERCEPTION AND PARTICIPATION OF FACULTY OF EDUCATION’S STUDENTS, INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION PETCHABOON
 • การศึกษาการรับรู้ข่าวสารการออกกำลังกายและกีฬากับการเข้าร่วมออกกำลังกายและเล่นกีฬาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา เพชรบูรณ์
ธงชัย สุขดี, ธิติพงษ์ สุขดี, วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
 • MOTOR FITNESS OF LOWER SECONDARY STUDENTS STUDYING IN THE EDUCATIONAL SERVICE AREA 7, AMPHOE ONGKHARAK, NAKHONNAYOK PROVINCE IN ACADEMIC YEAR 2012
 • สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2555
อนุศักดิ์ สุคง, ธิติพงษ์ สุขดี, ลักษมี ฉิมวงษ์, ไมตรี กุลบุตร, จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์
 • THE DEVELOPMENT OF RECREATION CENTER OPERATION MODEL FOR CHILDREN IN WELFARE INSTITUTE
 • การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์นันทนาการสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
 • THE EFFECT OF LEISURE PROGRAM ON THE QUALITY OF ELDERLY LIFE
 • ผลของโปรแกรมการใช้เวลาว่างที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
 • EVALUATION OF PUBLIC HEALTH FIELD EXPERIENCE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, จิราวรรณ ตอฤทธิ์, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
 • THE ASSESSMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN THE CENTRAL REGION
 • การประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตภาคกลาง
วันเพ็ญ ยอดคง, ปริญญา จิตอร่าม
 • THE DEVELOPMENT OF LEARNING MODEL THROUGH PERSONAL AND COMMUNITY HEALTH PROMOTION WEBSITE BASED CONSTRUCTIONISM FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING OF STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION AT KASETSART UNIVERSITY
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับตนและชุมชน ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
 • THE RESULT OF WEIGHT CONTROL MODEL OF OVERWEIGHT UNDERGRADUATE STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY BY APPLYING SELF - REGULATION CONCEPT AND HEALTH LITERACY
 • ผลของรูปแบบการควบคุมน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการกำกับตนเอง ร่วมกับความฉลาดทางสุขภาพ
อมรา วิสูตรานุกูล, พรสุข หุ่นนิรันดร์, ทรงพล ต่อนี
 • FACTORS ASSOCIATED WITH TUBERCULOSIS ILLNESS IN TYPE II DIABETES MELLITUS PATIENTS IN CHAIYAPHUM PROVINCE
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยวัณโรค ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ
สิริพรรณ ไตรทิพย์, อนงค์ หาญสกุล
 • SATISFACTION IN THE ENVIRONMENT AND INTERNAL WELFARE OF ROYAL THAI NAVAL ACADEMY B.E. 2556
 • ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและสวัสดิการภายในโรงเรียนนายเรือ ประจำปี 2556
จุฬาวลัย สุระอารีย์, สันติ งามเสริฐ, จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์
บทความวิชาการ
 • ความรู้และคำคมของผู้ฝึกสอนกีฬา
นิลมณี ศรีบุญ
 • EXERCISE BEHAVIOR FOR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF STUDENTS IN MAHIDOL UNIVERSITY
 • พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิด
เสาวลี แก้วช่วย
 • การใช้เวลาว่างของคนยุค Generation Z
กัลพฤกษ์ พลศร
 • ประสบการณ์เรียนรู้จากการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา : ภาคใต้
ปริญญา จิตอร่าม
 • MONITORING OF OVERNUTRITION IN CHILDREN
 • เฝ้าระวังภาวะน้ำหนักเกินในเด็ก
มยุรฉัตร กันยะมี, เพ็ญประภา สุธรรมมา