JOURNAL
VOLUME 22 NUMBER 1

ปีที่ 22 เล่มที่ 1

เดือน มกราคม - มิถุนายน

Download Full Text
บทความวิจัย
 • The stress coping skills of professional football players: Compare between top and bottom rank teams at the end of tournament
 • ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ: เปรียบเทียบระหว่างทีมอันดับต้นและท้ายเมื่อสิ้นสุดรายการแข่งขัน
สุพัชริน เขมรัตน์, อภิลักษณ์ เทียนทอง
 • COUNSELING EFFICIENCY OF SPORT PSYCHOLOGIST IN THAILAND
 • การให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย
กิตติศักดิ์ เมฆปั้น, อาพรรณชนิต ศิริแพทย์, สืบสาย บุญวีรบุตร, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
 • THE DEVELOPMENT OF MUAY THAI FORCE METER
 • การพัฒนาเครื่องวัดแรงจากทักษะมวยไทย
ชำนาญ ชินสีห์, ลัคนา พิมพ์จันทร์, วันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต, สุเทพ เหนือคลอง, พชร ชินสีห์, วัชรี ฤทธิวัชร์
 • A Study of the Need of Recreation Model for Enhancing Leadership of Recreation Leaders
 • การศึกษาความต้องการรูปแบบนันทนาการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้นำนันทนาการ
ธเนตร ตัญญวงษ์, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์
 • THE STUDY OPERATION COMPETENCY PROMOTING OF RECREATION PROFESSIONAL
 • การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการดำเนินงาน
รัชราวไล สว่างอรุณ, สราวุธ ชัยวิชิต
 • MODEL OF INSTRUCTION FOR THE LEARNER’S KEY COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE UPPER SECONDARY STUDENTS MAJORING IN PHYSICAL EDUCATION AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (SECONDARY)
 • รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ยุทธกร ไพรวงษ์, ไพญาดา สังข์ทอง, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
 • EVALUATION GUIDELINES OF INFUSION TRANS-DISCIPLINARY INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION LESSON PLANS FOR ELEMENTARY SCHOOL GRADE 1-3
 • แนวทางการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการข้ามวิชาแบบสอดแทรก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อนุศักดิ์ สุคง, สุปราณี ขวัญบุญจันทร์, สาธิน ประจันบาน
 • EFFECT OF LEISURE EDUCATION PROGRAM FOR PROMOTING QUALITY OF LIFE OF UPPER ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
 • ผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์, วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
 • THE DEVELOPMENT OF BASKETBALL REFEREE’S COMPETENCY INDICATOR
 • การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะของผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ณัฐพงศ์ จรทะผา, ธงชาติ พู่เจริญ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
 • A CONSTRUCTION OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS NORMS FOR THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION’S STUDENTS IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • การสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์, นภัสวรรณ เจริญชัยภินันท์
 • HEALTH LITERACY FOR UNWANTED PREGNANCY PREVENTION OF FEMALE ADOLESCENTS
 • ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิง
กรฐณธัช ปัญญาใส, พิชามญชุ์ ภูเจริญ, อมรา วิสูตรานุกูล
บทความวิชาการ
 • PSYCHOLOGICAL MOMENTUM IN SPORT COMPETITION
 • โมเมนตัมทางจิตใจในการแข่งขันกีฬา
วิมลมาศ ประชากุล