JOURNAL
VOLUME 18 NUMBER 2

ปีที่ 18 เล่มที่ 2

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

Download Full Text
บทความวิจัย
 • RENAL FUNCTIONS AND ELECTROLYTE CHANGED IN PROFESSIONAL THAI FOOTBALL PLAYERS
 • -
Prapapimon Pariwat, Ashira Hirantrakul, Patcharaporn Tippayawat
 • HAND-GRIP STRENGTH OF ELDERLY PEOPLE IN BANGKOK AND SUBURB AREA
 • แรงบีบมือของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง
วรวลัญช์ โสภณอุดมสิทธิ์, ชุติกานต์ ปาติยเสวี, ณัฐธิดา รอดจิตร, เพ็ญพักตร์ สุขนันทศักดิ์, เบญจมาศ หัสภาค, พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
 • EFFECTS OF TRADITIONAL PLAYS ACTIVITY ON PHYSICAL FITNESS, ENERGY EXPENDITURE OF SCHOOL-CHILDREN AGES 9-11
 • ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านต่อสมรรถภาพทางกาย อัตราการใช้พลังงาน ของเด็กนักเรียนอายุ 9-11 ปี
อัจฉรียา กสิยะพัท
 • PROBLEMS AND LEARNING EXPERIENCES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN A SWIMMING COURSE
 • สภาพปัญหาและประสบการณ์ในการเรียนวิชาว่ายน้ำของนิสิตปริญญาตรี
ประสิทธิ์ ปีปทุม
 • EFFECT OF ELASTIC RESISTANCE TRAINING AND WEIGHT TRAINING ON MUSCULAR STRENGTH AND BUTTERFLY STROKE SWIMMING SPEED
 • ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
สาธิน ประจันบาน
 • THE EFFECT OF SOCIAL DANCE TRAINING PROGRAMS ON BALANCE OF THE ELDERLY
 • ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นลีลาศที่มีต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุ
ธิติพงษ์ สุขดี, ศิริวรรณ สุขดี
 • DEVELOPMENT OF THE MODEL OF INTER-UNIVERSITY SPORTS ADMINISTRATION IN THE AREA OF INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
เกษม พันธุสะ, สาธิน ประจันบาน, ปกรณ์ ประจันบาน, ชาญชัย อินทรประวัติ
 • A MODEL OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' TEACHING PROVISION COMPETENCY FOR PRIMARY STUDENTS' HEALTH PROMOTION
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูพลศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่นักเรียนประถมศึกษา
พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, มนัส ยอดคำ, น้ำผึ้ง อินทะเนตร
 • THE MODEL OF FAN CLUBS MANAGEMENT IN THAI PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUES
 • รูปแบบการบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
เสาวนีย์ บุพบุญ, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, รัชนี ขวัญบุญจัน
 • SATISFACTION OF THE MEMBERS TOWARDS ON SERVICE OF THE BANGKOK INTERNATIONAL DANCE SPORT ACADEMY
 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล แดนซ์สปอร์ต อคาเดมี่
ธัชพล สุขดี, ณัฐพล ประภารัตน์, ธิติพงษ์ สุขดี, วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
 • PRE-EVACUATION BEHAVIOR AND PRE-EVACUATION TIME IN FIRE OF INDUSTRIAL WORKERS IN THAILAND
 • -
Arroon Ketsakorn, Warapoj Meethom
 • MODELING IN FIRE AND EVACUATION AMONG ELDERLY PEOPLE BY USING FIRE DYNAMICS PROGRAM
 • การสร้างแบบจำลองการเกิดเพลิงไหม้และอพยพผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัย
อารุญ เกตุสาคร, รุจิพรรณ แฝงจันดา
 • WEIGHT CONTROL BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน
ทรงพล ต่อนี, จุฑามาศ เทพชัยศรี
 • THE STUDY OF DENTAL PUBLIC HEALTH PROCEDURE AT PRIMARY SCHOOL IN THE RESPONSIBILITY OF TAMBOL HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN SUPHANBURI PROVICE
 • การศึกษาสภาพการณ์ของการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี
วารุณี สุดตา, สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
 • RELATIONSHIPS AMONG SELECTED PERSONAL FACTORS, SOCIAL SUPPORT, AND SELF-CARE ABILITY IN PERSONS WITH HEART FAILURE
 • ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรร แรงสนับสนุนทางสังคมและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
บทความวิชาการ
 • CONCURRENT STRENGTH AND ENDURANCE TRAINING FOR INTERMITTENT SPORT ATHLETES
 • การฝึกความแข็งแรงควบคู่กับความอดทนสำหรับนักกีฬาประเภทที่มีการแข่งขันแบบหนักสลับช่วง
เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
 • HEALTH PROMOTION BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY : CASE STUDY - WOMEN GROUP OF MOO 11, TAMBON SAIMOON, AMPHOE ONGKHARAK, NAKHON NAYOK PROVINCE
 • การสร้างเสริมสุขภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา กลุ่มสตรี ม.11 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ปวีณา หลีเกี๊ยะ, ศรีสุดา รัศมีพงศ์
 • THE FRAMEWORK SYNTHESIS OF RECREATION MANAGEMENT SCENARIO IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY SPORTS CENTER DURING THE NEXT DECADE (2015-2024)
 • การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการศึกษาอนาคตภาพการจัดการนันทนาการของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558-2567)
ชินะโอภาส สะพานทอง, อุษากร พันธุ์วานิช, อนันต์ มาลารัตน์, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล