JOURNAL
VOLUME 18 NUMBER 1

ปีที่ 18 เล่มที่ 1

เดือน มกราคม - มิถุนายน

Download Full Text
บทความวิจัย
 • LEARNERS’ PERSPECTIVES ABOUT LEARNING A GYMNASTICS COURSE
 • การเรียนวิชายิมนาสติกตามการรับรู้ของผู้เรียน
อุษากร พันธุ์วานิช
 • LEARNING EXPERIENCES OF SPORT SCIENCE STUDENTS IN A TEACHING
 • ประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาการสอนของนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาลี่ สุภาภรณ์
 • FAT MASS, LEAN MASS, BONE MASS, BLOOD PRESSURE, MUSCLE STRENGTH, SUBJECTIVE FELLING OF HUNGER-FULLNESS IN FEMALES
 • มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ความดันโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล, ปวีณ วิยาภรณ์
 • PREDICTION OF 500-M SPRINT DRAGON BOAT PERFORMANCE
 • การพยากรณ์สมรรถนะของการพายเรือมังกรประเภทสปริ๊นท์
ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, ณพล สุวรรณทัต
 • EFFECTS OF HIGH-LOW INTENSITY OF AEROBIC EXERCISE ON BODY COMPOSITION IN OVERWEIGHT FEMALES
 • --
ณัฐพล ไตรเพิ่ม, ประภาพิมนต์ ปริวัติ
 • THE EFFECT OF COMPETITION ON SALIVARY ALPHA-AMYLASE AND STATE ANXIETY IN MALE SWIMMERS
 • ผลของการแข่งขันที่มีต่ออัลฟ่าอไมเลสในน้ำลายและความวิตกกังวลตามสถานการณ์ในนักกีฬาว่ายน้ำชาย
ศศิมา พกุลานนท์
 • EFFECTS OF STEP AEROBIC EXERCISE ON BODY COMPOSITION AND BALANCE IN PREMENOPAUSAL WOMAN
 • ผลของการออกกำลังกาย สเตปแอโรบิก ที่มีผลต่อ องค์ประกอบของร่างกาย
อัจฉริยะ เอนก
 • THE CORRELATION BETWEEN IMPULSES OF HOP, STEP, JUMP, AND DISTANCE OF TRIPLE JUMPS OF THAI NATIONAL TRIPLE JUMP ATHLETES
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอิมพัลส์ในการเขย่ง การก้าว และการกระโดด กับระยะทางในการเขย่งก้าวกระโดดของนักกีฬาเขย่งก้าวกระโดดทีมชาติไทย
วัชรี ฤทธิวัชร์, วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์, สนธยา สีละมาด, ทรงพล ต่อนี, วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
 • RESPONSES OF ENERGY SUBSTRATE METABOLISM TO AEROBIC EXERCISE FOLLOWING L-ARGININE CONSUMPTION IN INACTIVE MEN
 • การตอบสนองด้านเมตาบอลิซึมของสารพลังงานต่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกภายหลังการบริโภคแอล-อาร์จินีนในเพศชายที่ออกกำลังกายไม่เป็นประจำ
นุชรี เสนาคำ
 • RELIABILITY OF THAI VERSION OF SPORT IMAGERY QUESTIONNAIRE
 • ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการจินตภาพทางการกีฬาฉบับภาษาไทย
ศศิมา พกุลานนท์
 • FACTORS RELATED TO JOB SUCCESSFULNESS IN FITNESS INSTRUCTOR CAREERS
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานอาชีพผู้ฝึกสอนฟิตเนส
กฤษดา สุรำไพ, สาลี่ สุภาภรณ์, อุษากร พันธุ์วานิช
 • DEVELOPMENT LEADERSHIP TRAINING CURRICULUM FOR PHYSICAL EDUCATION FACULTY’S STUDENTS SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
 • THE DEVELOPMENT OF CRITERIA ELEMENT AND STANDARD OF INDOOR VOLLEYBALL REFEREE
 • การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม
ทศพล ธานี, สาธิน ประจันบาน, ปกรณ์ ประจันบาน
 • THE CREATION OF E- LEARNING COURSEWARE MEDIA OF ESS 118: VOLLEYBALL
 • การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา ESS118 วอลเลย์บอล
ปรานม ดีรอด
 • ATTITUDE TOWARDS EXERCISE OF STUDENTS IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY IN ACADEMIC YEARS 2014
 • ทัศนคติที่มีต่อการออกกำลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557
ธิติพงษ์ สุขดี, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ชาญกิจ คำพวง
 • NEEDS IN ENHANCING COMPETENCIES IN INTERNSHIP OF BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
 • ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ไพญาดา สังข์ทอง, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, สมบูรณ์ อินถมยา
 • EFFECT OF HEALTH EDUCATION ACTIVITIES APPLYING COMMUNITY PARTICIPATION ON EXERCISE BEHAVIOR OF PEOPLE IN PRA ARJARN SUBDISTRICT, ONGKHARAK DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE
 • ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, จิราวรรณ ตอฤทธิ์
 • EVALUATION OF INDOOR AIR QUALITY CONDITIONS IN CLASSROOMS
 • การประเมินคุณภาพอากาศภายในห้องเรียน
อารุญ เกตุสาคร, รุจิพรรณ แฝงจันดา
 • TOTAL SUSPENDED PARTICULATE, PM10, PM2.5 AND THE RELATIONSHIP TO BACTERIA AND FUNGI IN CLASSROOM INDOOR AIR
 • อนุภาคแขวนลอยรวม, ขนาด 10 ไมครอน, ขนาด 2.5 ไมครอน และความสัมพันธ์ต่อปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศภายในห้องเรียน
นรุตตม์ สหนาวิน
 • THE DEVELOPMENT OF QUALITY ASSURANCE INFORMATION WEBSITE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
บทความวิชาการ
 • -
 • แนวทางป้องกันปัญหาระเบียบวินัยนักเรียนในชั้นเรียนพลศึกษา
ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
 • TYPE 2 DIABETIC CONTROL IN DIFFERENT PROGRAMS OF EXERCISE
 • การควบคุมเบาหวานประเภทที่ 2 โดยโปรแกรมการออกกำลังกายชนิดต่างๆ
วิทิต มิตรานันท์
บทความรับเชิญ
 • PHYSICAL LITERACY
 • ความสามารถทางกาย
พิชิต เมืองนาโพธ์