JOURNAL
VOLUME 17 NUMBER 1

ปีที่ 17 เล่มที่ 1

เดือน มกราคม - มิถุนายน

Download Full Text
บทความวิจัย
 • THE DEVELOPMENT ASEAN LEADERSHIP INDICATORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, พีระพงษ์ สิทธิอมร
 • THE TEACHER’S COMPETENCIES DEVELOPMENT MODEL FOR INFORMATION TECHNOLOGY LEARNING MANAGEMENT TO THE ASEAN COMMUNITY
 • รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
บุปผา ปลื้มสำราญ, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
 • THAI BOXING ACTIVITY MANAGEMENT MODEL IN ESTABLISHING ATTITUDE TOWARD SOCIAL STABILITY ENHANCEMENT
 • รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมกีฬามวยไทยเพื่อสร้างเจตคติที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความมั่นคง
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
 • A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MANAGEMENT MODEL FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITY IN LEADING MAINSTREAMING SCHOOLS
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
สุเชษฐ์ เรือนก้อน, พีระพงษ์ สิทธิอมร, ศิริวิมล ใจงาม
 • A DEVELOPMENT OF A MODEL OF EDUCATIONAL COUPON MANAGEMENT IN NORTHERN LEADING MAINSTREAMING SCHOOL.
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคูปองการศึกษาของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในภาคเหนือ
อารีย์ วรรณชัย, พีระพงษ์ สิทธิอมร, ศิริวิมล ใจงาม
 • THE DEVELOPMENT OF LEISURE EDUCATION PROGRAM FOR CHILDREN UPPER ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN WELFARE INSTITUTE
 • การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสถานสงเคราะห์
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, อุษากร พันธุ์วานิช, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
 • PROBLEMS RELATED TO INJURY IN VOCAL ORGANS OF AEROBIC LEADERS
 • ปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บของอวัยวะในการใช้เสียงของผู้นำเต้นแอโรบิก
ณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์, สาลี่ สุภาภรณ์
 • DEVELOPING INSTRUMENT FOR PROMOTING COMPETENCY OF RECREATION LEADER
 • การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำนันทนาการ
สราวุธ ชัยวิชิต, อุษากร พันธุ์วานิช, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
 • THE ADMINISTRATIVE MODEL OF ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND PATRON: HIS MAJESTY THE KING
 • รูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พิมพา ม่วงศิริธรรม, ทรงพล ต่อนี, ชาญชัย อินทรประวัติ
 • THE COMMUNITY THERAPEUTIC RECREATION SERVICES FOR PEOPLE WITH PHYSICAL AND MOBILITY DISABILITY
 • การบริการนันทนาการบำบัดในชุมชนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์, อุษากร พันธุ์วานิช, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
 • THE EFFECTS OF SPEED ENDURANCE TRAINING ON NETBALL PLAYER’S PERFORMANCE
 • ผลของการฝึกเสริมความเร็วอดทนที่มีต่อสมรรถภาพของนักกีฬาเนตบอล
ญาดา ธารางกูร, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
 • IDDHIPADA 4 OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER ON THE PERCEPTION OF STUDENTSIN PHYSICAL EDUCATION INSTITUTES IN THE CENTER REGION IN ACADEMIC YEAR 2013
 • อิทธิบาท 4 ของครูพลศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2556
ภานุมาศ วงศ์บุญ, สาธิน ประจันบาน
 • THE DEVELOPING GUIDELINES OF HEALTH PROMOTION ACTIVITIES FOR BODY WEIGHT CONTROLLING AMONG OVER NUTRITION STUDENTS
 • การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
อนัญญา บัวเผื่อน, อนงค์ หาญสกุล, ทรงพล ต่อนี, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
 • QUALITY OF WORK LIFE OF PUBLIC HEALTH OFFICIALS AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTION HOSPITALS IN CHAIYAPHUM PROVINCE
 • คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศักดิ์ อนาชัย, อนงค์ หาญสกุล
 • THE MODEL OF DISABLED SPORTS ORGANIZATION MANAGEMENT IN THAILAND
 • รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย
แอน มหาคีตะ, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, รัชนี ขวัญบุณจัน
 • THE STUDY OF ENERGY EXPENDITURE DURING ACTIVE VIDEO GAME
 • การศึกษาการใช้พลังงานในขณะการเล่นแอคทีฟวิดีโอเกม
จตุพล อยู่ขันสวัสดิ์, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ
 • EFFICIENCY OF E-LEARNING COURSEWARE AND MIND MAP ON THE NURSING STUDENTS’ ATTITUDE, HAPPINESS AND KNOWLEDGE IN STUDY OF ADULT NURSING, FACULTY OF NURSING, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • ผลของการใช้สื่อการสอนออนไลน์และแผนที่ความคิด ต่อทัศนคติ ความสุข และระดับความรู้ในการเรียนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง, จิรวรรณ อินคุ้ม, ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล, อริสรา สุขวัจนี, เพชรัตน์ รุจิพงศ์
 • EFFECT OF HEALTH EDUCATION ACTIVITIES ON HIGH LIPID FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF PEOPLE IN BAN BUENGKALAM, ONGKHARAK DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE
 • ผลของกิจกรรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงของประชาชน บ้านบึงกล่ำ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทรงพล ต่อนี, สิงหา จันทน์ขาว, นรุตตม์ สหนาวิน, ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข, จิราวรรณ ตอฤทธิ์
 • THE EFFECT OF WEIGHT TRAINING UPON THE CROSS AND PLANCHE
 • ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในทักษะกางเขนและหกขนาน
ธิติพงษ์ สุขดี
 • EFFECT OF JUMPING ROPE UPON HEART RATE, BODY WEIGHT, BLOOD PRESSURE AND CHOLESTEROL IN THE BLOOD
 • ผลการกระโดดเชือกที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือดและไขมันในเลือด
นิธิเดชน์ เชิดพุทธ, ภัควัฒน์ เชิดพุทธ
 • A QUALITATIVE STUDY OF PILATES LEARNING OF UNDERGRADUATE STUDENTS
 • การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนพิลาทีสของนิสิตปริญญาตรี
ประสิทธิ์ ปีปทุม
 • THE ANALYSIS OF PUBLIC HEALTH INSTRUCTOR PROFESSIONAL ETHICS OF SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH, SUPHANBURI PROVINCE
 • การวิเคราะห์จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ปริญญา จิตอร่าม, กุลนาถ มากบุญ, จิรนันท์ ชาติชัยนานนท์, สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์, สุวัฒนา เกิดม่วง
 • A DESCRIPTIVE STUDY OF CURRICULUM DEVELOPMENT FOR SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY’S DOCTOR OF SCIENCE PROGRAM WITH A SPECIALIZATION IN HEALTH EDUCATION
 • การศึกษาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พรสุข หุ่นนิรันดร์
 • PARTICIPANTS’ PERSPECTIVES ABOUT THE PROMBLEMS IN THE CLASSROOM RESEARCH OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER STUDENT
 • ปัญหาการทำวิจัยชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
 • STUDENTS AND INSTRUCTORS’ SATISFACTION TOWARDS LABORATORY SERVICES OF FACULTY OF NURSING, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการใช้บริการห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วนิดา วิสุทธิพานิช, สุกัญญา เดวิเลาะ
 • THE ASSOCIATION BETWEEN HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND LIFESTYLE ACTIVITY AND EXERCISE IN THE PHYSICAL HEALTH AND BODY COMPOSITION STUDY AMONG PERSONNEL AND STUDENTS OF THE FACULTY OF NURSING, SWU
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาวะกับกิจวัตรประจำวันและการออกกำลังกาย ในการศึกษาสุขภาพกายและองค์ประกอบของร่างกายของบุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วนิดา วิสุทธิพานิช, สุกัญญา เดวิเลาะ
 • EMPOWERING LEARNING IN COMMUNITY HEALTH PROMOTION PRACTICE : CASE STUDY OF THE SECOND YEAR NURSE STUDENTS, FACULTY OF NURSING, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • การเรียนรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน :กรณีศึกษา นิสิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีสุดา รัศมีพงศ์, คณานิตย์ แสงหิรัญ, ปวีณา หลีเกี๊ยะ, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, สุคนธ์ วรรธนะอมร, ศิริพร สมบูรณ์
 • CASE STUDY OF A YOGA TEACHER TRAINING COURSE IN INDIAN ASHRAM
 • กรณีศึกษาหลักสูตรการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย
สาลี่ สุภาภรณ์
 • AN INTERNAL EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN PHYSICAL EDUCATION FACULTY, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน