CONTACT US

กองบรรณาธิการวารสารคณะพลศึกษา

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

E-mail : peswuresearch@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-249-5000 ต่อ 22515