JOURNAL
FACTORS RELATED TO JOB SUCCESSFULNESS IN FITNESS INSTRUCTOR CAREERS
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานอาชีพผู้ฝึกสอนฟิตเนส

~~The purpose of this study was to determine factors related to working successfulness of fitness instructors. Fifty-three males and 7 females (40 fitness instructors and 20 fitness administrators) from 4-5 star hotels in Bangkok area, served as participants. Subjects had at least 3 years of working experiences. They volunteered and agreed with the research procedures before singing consent forms to participate in this study. Data were collected through critical incidence, stimulated recall with pictures and concept mapping. Data were analyzed using a constant comparison and triangulated across methods. Findings indicated 2 themes. First, factors that promoted fitness instructors to achieve in the career included (1) knowledgeable and be able to teach various activities (2) love fitness tasks (service mind, healthy and good personality) (3) support from administrators, team working and life-long training (4) proper welfare and benefits (5) high opportunity on getting promotion and (6) good facility and equipment. Second, factors that inhibited fitness instructors to work successfully in their careers involved with (1) lack of professional skills (inadequate language skills, poor communication and services) (2) lack of professional ethics (royalty, punctual and self improvement), (3) lack of readiness (doing too much part time job), (4) unable to please all members, (5) short of instructors during peak time, and (6) broken and lack of facility and equipment. In summary, persons who want to work successfully as fitness instructors of the hotel must be knowledgeable in science of exercise and health, teach and communicate well in both Thai and English. In addition, they should have service mind and professional ethics.

~~การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานอาชีพผู้ฝึกสอนฟิตเนส          กลุ่มตัวอย่างคือ ชาย 53 คนและหญิง 7 คน (เป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนส 40 คน และผู้บริหารงานฟิตเนส อีก 20 คน) ซึ่งทำงานในฟิตเนสของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการทำงานฟิตเนสของโรงแรมอย่างน้อย   3 ปี  ทุกคนสมัครใจ รับทราบเงื่อนไขในการวิจัย และเซ็นหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  เก็บข้อมูลด้วยการบรรยายเหตุการณ์สำคัญ การกระตุ้นความจำด้วยภาพถ่ายและการเขียนแผนที่ความคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้า ผลการวิจัย สรุปได้ 2 ประการ คือ ประการแรก ปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ฝึกสอนฟิตเนสทำงานประสบความสำเร็จ ได้แก่ (1) มีความรู้ดี สามารถสอนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ (2) รักงานฟิตเนส (มีจิตอาสา มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี) (3) ผู้บริหารสนับสนุน ทำงานเป็นทีมและเรียนรู้อยู่เสมอ (4) มีสวัสดิการดีและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม (5) มีโอกาสก้าวหน้าสูง และ (6) มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ดี ประการที่ 2 ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการทำงานอาชีพครูฝึกสอนในฟิตเนส ได้แก่ (1) ขาดความเป็นมืออาชีพ (ขาดทักษะด้านภาษา การสื่อสารและการให้บริการลูกค้า) (2) ขาดจริยธรรมในวิชาชีพ (ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา การพัฒนาตนเอง) (3) ขาดความพร้อม (ทำงานนอกเวลามาก) (4) ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทุกคน            (5) ผู้ฝึกสอนไม่พอช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก และ (6) อุปกรณ์และเครื่องมือออกกำลังกายชำรุด/ไม่เพียงพอ กล่าวโดยสรุป    ผู้ที่ต้องการทำงานให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้ฝึกสอนฟิตเนสของโรงแรม ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการออกกำลังกายและสุขภาพ สามารถสอนและสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ต้องเป็นผู้ที่รักงานบริการและมีจริยธรรมในวิชาชีพ

Full Paper as PDF