JOURNAL
LEARNERS’ PERSPECTIVES ABOUT LEARNING A GYMNASTICS COURSE
การเรียนวิชายิมนาสติกตามการรับรู้ของผู้เรียน

~~The purpose of this study was to explore learning experiences and related factors that had influenced on learning a gymnastics course as perceived by participants. Participants included a gymnastics teacher and 24 undergraduate students (20 male and 4 female) who enrolled in a gymnastic course in university. All participants volunteered and signed consent forms to participate in this study. Data were collected using non-participant observation, semi-structured interview, critical incident and document analysis. Data were analyzed inductively through a constant comparison and triangulated across methods.  Findings indicated 3 themes. First, gaining knowledge and experiences included positive and negative experiences. Positive experience involved with (1) learning new skills, (2) improving skills, (3) increasing confidence due to success, (4) reducing fear because of proper safety and (5) cheerfulness due to accomplishment of peers. Negative experiences included (1) previous injury (2) fear of injury. Theme 2, factors that affected learning centered around a good teacher which included (1) knowledgeable and expertise of the teacher, (2) a variety of activities, (3) teaching from easy to more difficult, (4) offering good feedback, (5) teaching how to safe oneself and others, and (6) having fun. Theme 3, negative factors, were (1) improper learning place (too hot, noisy, and too many activities in the gym), (2) lack of equipment (old and improper care of equipment), (3) large class size, (4) learners’ poor fitness, and (5) the lack of practice. Findings indicated that learning a gymnastic course effectively required proper facilities, equipment, teachers and teaching methods. Further, the class should be scheduled in the morning because the weather was not too hot and less disturbance of noise. In additions, a small class size was good for the teacher to monitor the class. In order to offer a good gymnastic course, the teacher should take those factors into consideration.

~~การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเรียนยิมนาสติกตามการรับรู้ของผู้เรียน  และปัจจัยเกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนยิมนาสติก และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชายิมนาสติก ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 24 คน เป็นชาย 20 คนและหญิง 4 คน อายุระหว่าง 19-21 ปี ทุกคนสมัครใจและลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การบรรยายเหตุการณ์สำคัญและการวิเคราะห์เอกสาร ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีอุปนัยโดยการตรวจสอบความคงที่ของข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยวิธีการสามเส้า  ผลการวิจัย สรุปได้ 3 หัวเรื่อง คือ หัวเรื่องแรก ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จำแนกเป็นประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี ประสบการณ์ที่ดี ได้แก่ (1) ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (2) มีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น (3) ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเมื่อทำกิจกรรมได้ (4) ความกลัวลดลงเพราะมีการช่วยเหลือและให้ความปลอดภัยที่ดี (5) เกิดกำลังใจเมื่อเห็นเพื่อนทำได้ ส่วนประสบการณ์ที่ไม่ดี เกิดจาก (1) มีการบาดเจ็บมาก่อนและ (2) กลัวการบาดเจ็บ หัวเรื่องที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลดีต่อการเรียน อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ดี ได้แก่ (1) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์สูง (2) กิจกรรมมีความหลากหลาย (3) มีการสอนจากท่าง่ายไปสู่ท่ายาก (4) การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี (5) วิธีการช่วยเหลือและให้ความปลอดภัยตนเองและผู้อื่น และ (6) สนุกกับการเรียน สำหรับ หัวเรื่องที่ 3 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ได้แก่  (1) สถานที่เรียนไม่เหมาะสม อากาศร้อน มีเสียงรบกวนจากกิจกรรมอื่นๆ ขณะเรียน (2) อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ ชำรุดและขาดการดูแลรักษา (3) จำนวนผู้เรียนมากเกินไป (4) สมรรถภาพทางกายของผู้เรียนไม่ดีพอ และ (5) ผู้เรียนขาดการฝึกซ้อม  ผลการศึกษาพบว่าการเรียนยิมนาสติกให้ได้ผลดีจำเป็นต้องอาศัยสถานที่ อุปกรณ์การสอน ผู้สอน และวิธีการสอนที่เหมาะสม อีกทั้งควรเลือกเวลาเรียนช่วงเช้าเพราะอากาศไม่ร้อนมากและไม่มีเสียงรบกวน นอกจากนั้น จำนวนผู้เรียนควรเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การที่จะเปิดสอนวิชายิมนาสติกที่มีคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนจึงควรพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวด้วย 

Full Paper as PDF