JOURNAL
CASE STUDY OF A YOGA TEACHER TRAINING COURSE IN INDIAN ASHRAM
กรณีศึกษาหลักสูตรการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย

Purpose: The purpose of this study was to explore the structure of yoga teacher training course (TTC), knowledge and experiences that participants gained and factors that influenced on learning.

Methods: Participants were 25 out of 30 yoga practitioners who enrolled for a TTC at the Ashram, India. They were 21 females and 4 males from 20 countries ranging of ages between 20 – 66 years old. Their education backgrounds varied from high school diplomas to doctoral degrees and most of them communicated in English very fluently. Data were collected through participant observation, interview, and document analysis. Trustworthiness was established using triangulation. 

Results: Findings indicated 3 themes. Firstly, (1) structure of the course included (1.1) 264 hours of Ashram-stay course which arranged 6 days for learning and one day off for 28 days or 4 weeks. (1.2) Course fee was appropriated, about 1,000 US dollars. Secondly, (2) acquiring knowledge and experiences included 4 categories. Those were (2.1) learning theory and practice of yoga skills, (2.2) training of teaching skills, (2.3) examination, and (2.4) training yogic life style which included (2.4.1) training to control their sensations, (2.4.2) practicing to eat healthy food, (2.4.3) training yoga Nidra, and (2.4.4) practicing of Karma yoga or doing volunteer tasks. Lastly, factors influencing learning included 4 categories. They were (3.1) enough text books, (3.2) suitable facilities and equipment, (3.3) proper numbers of students and (3.4) frequently change of class schedules.

Conclusion: In summary, participants who registered and stayed in the Ashram would gain similar knowledge as learners who travelling every day, but they gained Ashram life style or yogic life style which emphasized holistic health approach. These valuable experiences can be applied or carried over practitioners’ lives. Therefore, TTC in the Indian Ashram has continued to attract yoga teachers from all over the world as they came from several countries. 

วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้ต้องการศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรครูสอนโยคะ ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน

วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรครูสอนโยคะที่อาศรม ในประเทศอินเดีย จำนวน 25 คน (จากผู้เรียนทั้งหมด 30 คน) เป็นหญิง 21 คนและชาย 4 คน จาก 20 ประเทศ อายุระหว่าง 20-66 ปี สำเร็จการศึกษาแตกต่างกันตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกและส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้า

ผลการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 3 หัวเรื่อง คือ เรื่องแรก (1) โครงสร้างของหลักสูตร พบว่า (1.1) หลักสูตรครูสอนโยคะ เป็นการเรียนแบบอยู่ประจำ ใช้เวลา 264 ชั่วโมง คือ เรียนสัปดาห์ละ 6 วันพัก 1 วัน รวม 28 วันหรือ 4 สัปดาห์ (1.2) ค่าเล่าเรียนเหมาะสม คือ ประมาณ 1,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐ (32,000 บาท) หัวเรื่องที่ (2) ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ สรุปได้เป็น 4 หัวข้อ คือ (2.1) การเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทักษะโยคะ (2.2) การฝึกทักษะการสอน (2.3) การสอบ และ (2.4) การฝึกวิถีชีวิตแบบโยคี ซึ่งได้แก่ (2.4.1) การฝึกสำรวมอินทรีย์ (2.4.2) การฝึกทานอาหารสุขภาพ (2.4.3) การฝึกโยคะนิทรา และ (2.4.4) การฝึกกามะโยคะ (กิจกรรมจิตอาสา) ส่วนหัวเรื่องสุดท้ายคือ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน สรุปได้ 4 หัวข้อ คือ (3.1) หนังสือประกอบการเรียนเพียงพอ (3.2) สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ (3.3) จำนวนผู้เรียนเหมาะสม และ (3.4) ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงบ่อย

สรุปผลการวิจัย กล่าวโดยสรุป ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรครูสอนโยคะที่อยู่ประจำในอาศรมจะได้รับความรู้ที่คล้ายคลึงกับผู้ที่เรียนแบบไปกลับ แต่การอยู่ประจำทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในอาศรมหรือวิถีชีวิตแบบโยคีซึ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ที่มีคุณค่าดังกล่าวนี้ไปประยุกต์หรือใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนั้น หลักสูตรครูสอนโยคะในอาศรมของอินเดียจึงยังคงได้รับความสนใจจากครูโยคะทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้เรียนเดินทางมาจากหลายประเทศด้วยกัน 

Full Paper as PDF