JOURNAL
EMPOWERING LEARNING IN COMMUNITY HEALTH PROMOTION PRACTICE : CASE STUDY OF THE SECOND YEAR NURSE STUDENTS, FACULTY OF NURSING, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
การเรียนรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน :กรณีศึกษา นิสิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     The objectives of this research were to analyze the process and outcomes of empowerment learning in the second year nurse students and to synthesize the empowering learning and teaching model. The research method was Research and Development (R & D) that conducted learning experience by practicing in real situation of academic service of the innovation of community-based health promotion project. The participants were the second year nurse students who studied in NCN 262 Health promotion in academic year 2012 that divided to 12 groups in order to operate health promotion programs in the community. The content analysis of qualitative method was used to analyze data.

                The results found that the empowering learning and teaching that applied by small peer group, practiced in real situation, and knowledge sharing could increase both knowledge and clearly understanding in empowerment concept. Furthermore, the outcomes of empowerment process found that nurse students have become self -esteem and self -efficacy both self and peer group. The major success factors of empowering learning were student center focused, power of group learning, instructor roles, and networking learning.

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์ของการเรียนรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  และสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ  ใช้การวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยการปฏิบัติการจริงผ่านกระบวนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในรายวิชา พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 110 คน มีการแบ่งกลุ่มนิสิตเพื่อปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน จำนวน 12 กลุ่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจโดยเรียนรู้เป็นกลุ่มขนาดเล็กให้มีการลงมือปฏิบัติในสภานการณ์จริง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนได้ดีขึ้น  ผลลัพธ์จากกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจพบว่า นิสิตมีความภาคภูมิใจ และเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพทั้งของตนเองและสมาชิกกลุ่ม ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจคือ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การสร้างพลังกลุ่มเพื่อการเรียนรู้  บทบาทของอาจารย์ผู้สอน และ การมีเครือข่ายในการเรียนรู้

Full Paper as PDF